අත් හැරීමේ ප්‍රකාශයYeheli.lk සේවාව හරහා ලනදෙන උපදෙස් සහ යෝජනා ලබාදෙන්නේ සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍ය හා නෛතික වෘත්තිකයන් විසින් වුවද මෙම සේවාව වෘත්තිමය වෛද්‍ය හෝ නෛතික සේවාවකට ආදේශකයක් නොවේ. ඔබට ඇති වෛද්‍ය, සෞඛ්‍ය, සනීපාරක්ෂාව, සුරක්ෂිතභාවය හා නෛතික ගැටළු වලට වෘත්තීය විශේෂඥයකුගේ උපදෙස් ලබාගන්න. yeheli.lk ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අංශය යටතේ ලබාදී ඇති තොරතුරු වල විශ්වාසනීයභාවය පිලිබඳ වගකීම ඔබ සතුය. මෙම සේවාවේ අන්තර්-ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය නිසා අපගේ කණ්ඩායම, පරිශීලකයින්,හා බ්ලොග් ලේකකයන් ඛකයන් විසින් ජනනය කරන ලද තොරතුරු වලට අපි වග නොකියමු.