ප්‍රශ්න තොරතුරු

ලින්ගික රෝග ගැන දැන ගන්න ඕන..

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ලිංගික රෝග පිලිබඳව ඔබට දැන ගන්න අවශ්‍ය කුමන රෝගයට අදාල කරුණුද?
ඔබට වැඩිදුර විස්තර ලබාගැනීමට පහත ඇති Link එක භාවිතා කරන්න.
https://www.healthline.com/health/sexually-transmitted-diseases

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 12 Oct 2018 Fri 11:24 PM