කෝවිඩ් - 19

සම්පත්/ ලිපිය/ කෝවිඩ් - 19

article image

Stay out of Covid – Advice for public 1

කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙමු - ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ අංක 1

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

Stay out of Covid – Advice for public 2

කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙමු - ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ අංක 2

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

Stay out of Covid – Advice for public 3

කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙමු - ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ අංක 3

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

Donning of PPE Health Promotion Unit

නිවැරදිව PPE කට්ටලයක් පළඳින අයුරු.

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

Advice to Health Care Workers

සෞක්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ නියැළෙන්නන් වෙනුවෙන් විශේෂ උපදෙස් මාළාව

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

National COVID Song

ජාතික කෝවිඩ් ගීතය

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

Simple 4 Steps to Prevent the Spread of the Corona Virus

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීමට අනුගමනය කල හැකි සරළ පියවර 4ක්

Jan 31, 2022 by Yeheli Team

article image

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙමු - යෙහෙළිගෙන් පණිවිඩයක්

Jan 31, 2022 by Yeheli Team