ප්‍රශ්න තොරතුරු

மன அழுத்தத்துக்கு என்ன செய்வது

 

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

நீங்கள் ஒருவித மனநலப் பிரச்சினையால் அவதிப்படுவதாகத் தெரிகிறது. நீங்கள் நம்பும் ஒருவருடன் உங்கள் பிரச்சினையைப் பற்றி பேசலாம். இது உங்கள் மனதை விடுவிக்கும். அல்லது நீங்கள் ஒரு மனநல மருத்துவரிடம் சென்று உங்கள் பிரச்சினையை ஆலோசகரிடம் சொல்லி தயங்கலாம். அல்லது உங்கள் பிரச்சினையை எனக்கு அனுப்பலாம். உங்கள் பேச்சைக் கேட்க நான் தயாராக இருக்கிறேன். அல்லது இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.
* ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை சுவாச பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்.அறை ஜன்னல்களைத் தவிர, உங்கள் அறைக்குள் புதிய காற்று நுழைய அனுமதிக்கவும். பின்னர் உங்கள் முதுகெலும்பை நேராக வைத்து நாற்காலியில் வசதியாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கைகளை உங்கள் மடியில் எளிதாக வைத்திருங்கள். இப்போது கண்களை மூடு. கண்களை மூடிக்கொண்டு இருளில் கவனம் செலுத்துங்கள். பின்னர் மூன்று ஆழமான சுவாசங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதை மூன்று முறை செய்த பிறகு, சாதாரணமாக சுவாசிக்கவும். இதற்கிடையில், நீங்கள் எவ்வாறு சுவாசிக்கிறீர்கள் மற்றும் வெளியே செல்கிறீர்கள் என்று சிந்தியுங்கள். சுமார் 10 நிமிடங்கள் இதைச் செய்த பிறகு, உங்கள் வாழ்க்கை இலக்குகளை எவ்வாறு அடைவீர்கள் என்று தியானியுங்கள். அந்த இலக்குகளை எப்படியாவது அடைய முடியும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். உதாரணமாக நான் மிகவும் வலிமையானவன், எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் எனக்கு உள்ளது, எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் வெற்றி பெறுகிறேன், எனது வாழ்க்கையில் முன்னேறுகிறேன். இந்த வழியில், உங்கள் இலக்குகளை உறுதியாக மனதில் கொள்ளுங்கள். இதற்கு நீங்கள் விரும்பும் எந்த நேரத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். பின்னர் மூன்று ஆழமான சுவாசங்களை எடுத்து மெதுவாக கண்களைத் திறந்து உடற்பயிற்சியை முடிக்கவும். 
காலையிலும் இரவிலும் படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பயிற்சியைச் செய்வது உங்களுக்கு நிம்மதியைத் தரும். கூடுதலாக, உங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் ஒரு எளிய இசையை நீங்கள் கேட்கலாம்.

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 Jan 2021 Thu 10:38 AM