ඔබේ ගැටළු නිර්නාමිකව ලබා දී ප්‍රවීනයෙකුගේ උපදෙස් ලබාගන්නYeheli connects you to doctors, mental health counsellors and wellbeing experts anonymously, 24/7.


ඔබේ ගැටළු නිර්නාමිකව ලබා දී ප්‍රවීනයෙකුගේ උපදෙස් ලබාගන්න

Yeheli.lk හි අරමුණ වන්නේ කාන්තාවන්ට ඇති ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීමට අවශ්‍ය නිවැරදි තොරතුරු හා උපදෙස් ඉක්මනින් ලබාදෙමින් නිවැරදි තීරණ ගැනීම සඳහා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීමයි. එමඟින් ඔවුන්ගේ පවුල් මෙන්ම ප්‍රජාවන් වෙත උපකාර කිරීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

අපගේ සියලුම සේවා

Yeheli.lk කාන්තා ප්‍රජාව සවිබලගැන්වීමට කටයුතු කරන අතර කාන්තාවන්ට ඇති සන්නිවේදන අවහිරතා තාක්ෂණය හරහා ඉවත් කිරීමට උපකාරී වේ
Health


පවුල හැරුනුකොට පුද්ගල සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳව උපදෙස් ලබාගැනීමේ වෙනත් විශ්වාසනීය මාර්ගයන් බහුතර ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාවන් හට නොමැත.
Society


ග්‍රාමීය මෙන්ම නාගරික ප්‍රදේශවල සිටින බොහෝ කාන්තාවන්ට ප්‍රසිද්ධියේ කතාබහට ලක් නොවන සමාජීය ගැටළු පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීම අභියෝගාත්මක ක්‍රියාවලියකි.
Legal


ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් නීති පද්ධතිය ඉතාමත් සංකීර්ණය. වෘත්තීය නීති උපදේශනයක් ලබා ගැනීම අභියෝගාත්මක මෙන්ම ඒ සඳහා විශේෂඥයින් හඳුනාගැනීම අභියෝගාත්මකය