වියලි සම

වියලි සම

මගෙ ඇග ගොඩක් වියලී. මම දිනකට කොපමන වතුර ප්‍රමානයක් පානය කල යුතුද. කොරල තත්ත්වයක් පවතින නිසා එයට සුදුසු බෙහෙතක් තියනවද ?

Yeheli.lk Changed status to publish April 8, 2024
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

මෙම තත්වය සම වියලීම හෝ සමේ යම් අසනීප තත්වයක් විය හැකියි. දිනකට ජලය ලීටර 3ක් පමණ පානය කරන්න. කොරල සදහා moisturizer cream එකක් භාවිතා කර බලන්න. Oil of Dermae moisturizer cream එක භාවිතා කර බලන්න. නැතිනම් ලගම ඇති  චර්මරෝග සායනයට ගොස් පරීක්ෂා කරවා ගන්න.

Yeheli.lk Answered question April 8, 2024
Sorry, you do not have permission to read comments.
0