ප්‍රශ්න තොරතුරු

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව කොහෙද තියෙන්නේ ...එඩ්රස් එක දෙනවද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපිනය:

අංක : 234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

 +94 112 889 488 - 489
 +94 112 889 491

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 11 Oct 2018 Thu 7:50 AM