ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගැබ් ගත් බවට දැන ගැනීමට ලිංගිකව එකතු වු දින සිට දින කීයක් ගතවනවද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ගැබ් ගැනීමක් දැනගන්නේ ලිංගිකව එකතු වූ දිනයේ සිට ගණන් කිරීමෙන් නොව  ඊළඟ ඔසප් දිනය ප්‍රමාද වී සතියක් පමණ ගතවීමෙන් පසු පරික්ෂාකිරීමෙන් . 

ගැබ් ගැනීමක්  පරික්ෂා කිරීමට ඊළඟ ඔසප් දිනය එනතුරු බලා සිට එය ප්‍රමාද වේ නම් දවස් 5කට පමණ පසු මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කර බැලීම කළ යුතුය . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Feb 2021 Tue 9:35 PM