ප්‍රශ්න තොරතුරු

தொப்பையை குறைக்க எளிய வழிகள்

 

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

நீங்கள் தகுதிபெற விரும்பினால், உதவி பெறத் தெரிவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் சரியான படிப்பைப் பெறுகிறீர்கள். உடற்பயிற்சி மற்றும் எடை இழக்க பல வழிகள் உள்ளன ஆனால் இயற்கையாகவே நீங்கள் மிகவும் உதவும் இரண்டு முக்கிய முறைகள் உள்ளன - உடற்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி கட்டுப்பாடு.

ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி ஒரு வழக்கமான பெறுவது தொடங்க. இது இன்னும் நடைபயிற்சி, மாடிக்கு ஏறும், உடற்பயிற்சிக்கான போகிறது, அல்லது நாள் முழுவதிலும் அதிகமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம். உங்கள் உடல் ஒரு வழக்கமான முறைக்கு வந்தவுடன், நீங்கள் முடிவுகளை காண்பிப்பீர்கள்.

உங்கள் உடற்பயிற்சியுடன் உங்கள் உணவை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், உறுதியான முடிவுகளை நீங்கள் காண முடியும். நீங்கள் ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணரைப் பார்த்தால், நீங்கள் பின்பற்றுவதற்கு ஒரு கண்டிப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு கொடுக்க முடியும்.

ஊட்டச்சத்து நிபுணரைப் பார்க்க, நீங்கள் மிக நெருக்கமான அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லலாம். ஒவ்வொரு உணவிற்கும் ஒவ்வொரு வகையிலும் வெவ்வேறு விதமான வேலைகள் இருப்பதால், நீங்கள் இணையத்தில் காணப்படும் எந்த உணவையும் பின்பற்ற வேண்டாம். மேலும் உணவை தவிர்ப்பது முக்கியம் என்பதை நினைவில் கொள்க! எடையை இழப்பது சாப்பாட்டை தவிர்ப்பது கிடையாது.

மேலும், உங்கள் உடல் நிறை (BMI) குறியீட்டை சரிபார்க்கவும் மற்றும் உங்கள் தற்போதைய எடை ஆரோக்கியமான வரம்பிற்குள் உள்ளதா என பார்க்கவும்.

உங்கள் BMI ஐ சரிபார்க்க, Thozhi முகப்புப் பக்கத்தைப் பார்வையிட, கருவிகள் மீது கிளிக் செய்து, தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிட்டு BMI கால்குலேட்டரைக் கிளிக் செய்க.

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 25 Oct 2018 Thu 12:46 PM