ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගුද මර්ගයේ හැසිරිම  මගින්  ගැබ් ගැනිම  විය  හැකිද

         

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගුද සංසර්ගය මගින් ගැබ් ගැනීමක් සිදු නොවේ. ගැබ් ගැනීම සඳහා පුරුෂයාගේ,ශුක්‍රානු(ශුක්‍ර තරල) යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු වීම සිදු විය යුතුය

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 May 2021 Wed 2:49 PM