ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඩොක්ට, Kidney එකක් අයින් කරපු කෙනෙක්ට Covid 19 Vaccine එකෙන් මොන එකද සුදුසු කියලා ? Sinopharm එන්නත ගන්න එපා කියලා echanneling දාද්දි message එකක් එනවා. ඉක්මනින් පිලිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙමි. ස්තුති .

 

Covid 19 එන්නත සම්බන්ධ නවතම වාර්තා සහ දත්ත අනුව,එන්නත් කරනු ලබන vaccine වල එකිනෙකට කිසිදු වෙනස් කමක් නැත. පවතින කොරොනා වසන්ගත තත්ත්වය මත, ඔබට ලබා ගත හැකි Covid 19 එන්නත හැකි ඉක්මනින් ලබා ගන්න. 

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 Aug 2021 Sun 6:16 PM