ප්‍රශ්න තොරතුරු

என் கணவனுடன் பல பிரச்சினைகள் உள்ளன. அவர் எப்பொழுதும் என்னைப் பேச்சால் கொடுமை படுத்திறார். நேற்று அவரை மீண்டும் பேசுவதற்கு என்னை அடிக்க செய்தார். நான் என்ன செய்ய முடியும்?

     

அன்பே பயனர்,
உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி.

உங்கள் கணவனைக் கோபப்படுத்துவது என்ன?
அவரை கோபப்படுத்துகிற குறிப்பிட்ட விஷயங்களைச் செய்வதைத் தவிர்ப்பதற்கு முயற்சிக்கவும்.
அடுத்த முறை அவர் கோபமாக இருக்கும்போது, ​​அவரிடம் பேசாதீர்கள். அதற்கு பதிலாக, அவர் அமைதியாக இருக்கும் போது, ​​அவரிடம் பேசி, அவர் ஏன் கோபமடைந்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும். அவர் உங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்புகளை அவரிடம் கேளுங்கள். இது இருவருக்கும் இடையே ஒரு ஆரோக்கியமான உரையாடலைத் தொடங்க உதவும்.


இந்த பிரச்சினைகள் தொடர்ந்தால், ஒரு திருமண ஆலோசகராக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்.
Women In Need (WIN) பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை முடிவுக்கு எதிராக செயல்படும் ஒரு அமைப்பு. அவர்கள் இலவச ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் உங்கள் கணவருடன் சென்று அங்கு உதவியைப் பெறலாம். அல்லது உடனடியாக உதவுவதற்காக அவர்களின் ஹாட்லைனை அழைக்கவும்.

No. 25 Tickell Road, Colombo 8

0114718585


நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 

எப்போதும் உங்களுடன்,
தோழி. 

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 17 May 2018 Thu 1:50 PM