ප්‍රශ්න තොරතුරු

Yen aangal kaathalithu sila naatkalil kattum anbu sirithu kaalathil elavatraiume maatrikolhirargal anbum namakku tharum neramum mukkiyathuvamum yen marugirathu. Epothume ore anbudan kalathalana irukkamattargala ilai apdi iruppathatku naam enna seiya vendum

 

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

காதலின் ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல் இல்லாமல் காலப்போக்கில் ஒருவர் மாறுவது ஏன்? அதை மற்றவரால் தவிர்க்க முடியுமா என்பது பற்றி கேட்டுள்ளீர்கள். காதல் மட்டுமல்ல எந்தவகை உறவிலும் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு. ஆண் / பெண் என்ற வித்தியாசம் இல்லை. ஓர் உறவு நீடிக்க வேண்டுமானால் இருவருமே முயற்சிக்க வேண்டும். ஒருவரது ஈடுபாடு குறைகின்றது / இல்லாது இருக்கின்றது என்பதை அறிந்தால் அதுபற்றி மனம்விட்டு பேச வேண்டும். ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒருவர் மற்றவரை கவர பாரிய முயற்சி எடுப்பர். ஒரு கட்டத்தில் உறவு நிலை ஸ்திரமாகிவிட்டதாய் எண்ணிணால் அவர் தமது முயற்சிகளை குறைத்துக் கொள்ள வாய்ப்புண்டு. இது மற்றவருக்கு ஏமாற்றத்தை தரலாம். எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி செய்யப்படாதபோது கட்டாயம் ஏமாற்றமாய் தோன்றும். ஒருவேளை வேறு அலுவல்கள் / தனிப்பட்ட பிரச்சினைகளால் கூட இவ்வாறு நடக்க வாய்ப்புண்டு. எனவே இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ என எமது கற்பனை குதிரையை தட்டிவிடாமல். அதுபற்றி பொறுமையாய் அவருடன் கதைப்பது தான் சிறந்த வழி. அவர் கூறவருவதை பொறுமையாய் கேட்டு விளங்கிக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். ஏதும் விளங்காவிடின் மீண்டும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். ஒருவேளை சமாளிக்க முடியுமான பிரச்சினையாயின் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் உதவியாய் முயற்சி செய்யலாம். 

மேலும் இருவருக்குமான உறவு நீடிக்க ஒருவரின் நிறைவுகளை பாராட்டவும் குறைவுகளை மதிக்கவும் வேண்டும். இருவருமே இன்னொருவரது தனித்துவத்தை மதித்து, அனுசரித்து நடக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும். இதுவே விட்டுக்கொடுத்தல். உங்களால் முடிந்தவரை நீங்கள் அவரை மதிப்பதையும், அவர் அவராக இருப்பதை நேசிப்பதையும் வெளிப்படுத்துங்கள். நன்றி, மன்னிப்பு என்பவற்றை கூறவும் கேட்கவும்  தயங்காதீர்கள். தவறான புரிதல்கள் இருப்பின் சுமூகமான உரையாடல்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள். பிரச்சினைகளை உட்கார்ந்து பேச (உரத்து பேசாமல்) முயற்சிக்க வேண்டும். ஒருவர் கூறுவதை மற்றொருவர் பொறுமையுடன் கேட்டு விளங்கி பின் பதிலளிக்க வேண்டும். நீங்கள் முதலில் இவற்றை உங்களில் முயற்சிக்கலாம். பின் உங்கள் காதலருக்கும் எடுத்து கூறலாம். எது எவ்வாரிருப்பினும் உங்கள் தனிப்பட்ட உடல் உள ஆரோக்கியத்தை பேணவும் உங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கவும் மறந்து விடாதீர்கள். வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் உங்கள் மனவலிமையை சீர்குலைத்து விடாதிருக்க ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சி , மூர்ச்சிப்பயிற்சி , தியானம் போன்ற அப்பியாசங்களில் ஈடுபடுங்கள்.

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 17 Oct 2021 Sun 8:21 PM