ප්‍රශ්න තොරතුරු

சீனி நோய்க்கு உள்ள metformin மருந்தில் side effects உள்ளதா?

 

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

நீங்கள் சில பக்க விளைவுகள் இருக்கலாம்
வயிற்று வலி
உடலின் பலவீனம்
வயிற்றுப்போக்கு
தசை வலி
உயர் சுவாச தொற்றுகள்

பெரிய பக்க விளைவுகள் குறைவாக இருக்கும்

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 29 May 2019 Wed 8:00 PM