ප්‍රශ්න තොරතුරු

man a/l art karala b3 thiyenawa man law karanna hithan inne e sadaha ma kesey kriya kala yuthuda kochchra mudalak waya weida

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබ නීතිය අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ පුද්ගලික අංශයෙන් නම් යම් මුදලක් වැය වනු ඇත .  ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10 සිට 14 දක්වා මුදලක් විය හැක . 

නමුත්  ඊට වඩා අඩු මුදලකින් ඔබට නීති අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ හෝ නීති විද්‍යාලයේ කඩයිම් පරීක්ෂණයට පෙනී සිට සමත් සමත්වීමෙන් පසු හැකි වනු ඇත . 

ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් නීිති විද්‍යාලයේ නම් ලක්ෂ 2ට වඩා අඩු මුදලක් වැය වෙනු ඇතැයි අනුමාන කළ හැක.

විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ද එවැනි ම හෝ ඊට ආසන්න මුදලක් වැය වෙනු ඇත . 

නමුත් ඔබට l.l.b. උපාධියක් ලබාගත හැක්කේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ හෝ පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලයක නීති අධ්‍යාපනය හදාරමින් පමණි . නීති  විද්‍යාලයේ  ඔබට හිමි වන්නේ Attorney at law තත්වය පමණි .  

මේ දෙකම හෝ දෙකෙන් එකක් වුව ද කිරීමෙන් නීති ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනු ඇත . ඔබට B 3ක් තිබෙන නිසා මා සිතන ආකාරයට  පහසුවෙන්ම නීති විද්‍යාලයේ හෝ විවෘත  විශ්වවිද්‍යාලය කඩඉම් විභාගය සමත්වී පාඨමාලාව හැදෑරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. 

පළමුව ඔබ නීති ප්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය කඩඉම් විභාගයට සූදානම් වීමට අවශ්‍ය විෂයෙ නිර්දේශය සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර අධ්‍යයනය කිරීමට පටන් ගන්න .අවශ්‍ය නම් අමතර පන්තියකට වුවද වුව ද සහභාගි විය හැක . 

ඒ   අතරම විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී එයින් සමත් වන්නට උත්සාහ කරන්න .  දෙකෙන් පළමුව තේරෙන අංශය සඳහා අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරන්න. නීති විද්‍යාල අධ්‍යාපනය පූර්ණ  කාලීන වන අතර විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ  අධ්‍යාපනය ඔබට  කැමති ආකාරයකට සිදු කළ හැක .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Sep 2019 Sun 9:28 PM

අදහස්