ප්‍රශ්න තොරතුරු

වුර්තීය පුහුණුවක් ලබා ගත හැකි ආයතන මොනවාද?

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට හෝ ඒ සඳහා ඇති අවස්ථා පිළිබද දැන ගැනීමට පහත ආයතනවලින් හැක . 

1. ජාතික තරුණ සේවා සභාව 

2. වෘත්තීය නිපුණතා පුහුණු අමාත්‍යාංශය 

3. ශ්‍රී ලංකා කාර්මික විද්‍යාලය 

4. හාඩි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය 

5. ශ්‍රී ජිනරතන වෘත්තීය පුහුණු අභ්‍යාස ආයතනය 

6. ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය 

මෙම ආයතන වල දුරකථන අංක 1919 

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයෙන් ලබා ගෙන ඒවාට කතා කොට වැඩි විස්තර දැනගත හැක .

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Oct 2019 Thu 1:49 PM