ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඔව් ඔබ හරි.එය තාවකාලිකය.නිවසේ මාසමග කතා කිරීමට කවරුවත් නැත .දරුවන් 2 පමනක් කතා කරයි .මම අපහසුවෙන් ඉන්නා විට ඔව්න් ද මට බරකි.නමුත් අද මම හොඳින්

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබේ ගැටලු යහපත් බවට හැරී යනවානම්  අපට සතුටුය . අද දිනයේ ඔබ හොඳින් සිටින නිසා කාලය සමග මේ ගැටලු තවත් විසඳි යනු ඇත . 

නැවතත් ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් පමණක් අමතන්න ඔබේ සහයට අප සිටි.


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Oct 2019 Thu 5:17 PM