ප්‍රශ්න තොරතුරු

fatty liverku treatment enna

 

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

சில குறிப்புகள் இங்கே:

1. வழக்கமான பரிசோதனையைப் பெறுவதற்கு வழக்கமாக டாக்டரைப் பார்வையிடவும்
2. நீங்கள் நீரிழிவு இருந்தால், இந்த கட்டுப்படுத்த உறுதி
ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடுங்கள்
4. தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்
5. ஆல்கஹால் உங்கள் கல்லீரலை பாதுகாக்கவும்
6. உங்கள் கொழுப்பை குறைக்க - மேலும் சிட்ரஸ் பழங்கள், கொட்டைகள், ஓட்ஸ் சாப்பிட, மற்றும் உங்கள் சமையல் உள்ள தாவர எண்ணெய் அடங்கும்

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 29 Aug 2018 Wed 11:14 AM