ප්‍රශ්න තොරතුරු

muthu vali

     

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி


நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

முதுகுவலி மிகவும் பொதுவானது. 

இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. 

1.  வயதான மக்கள்

2. அதிகப்படியான பாரம்

3. கனரக பாரம் தூக்குதல்

 4.  உடல் பருமன்

5. மோசமான உட்கார்ந்த தோரணை

6. கீல்வாதம் போன்ற நோய்கள்

7. அதிர்ச்சி

வீட்டு வைத்தியம் ஓய்வெடுப்பது போல, எடையைக் குறைத்தல், களிம்பு தடவுகிறது மற்றும் சறுக்குவதில்லை உட்கார்ந்திருக்கும் உங்களுக்கு உதவும். 

வலி குறையவில்லை என்றால், மற்றும் பாதிக்கிறது

 உங்கள் அன்றாட நடவடிக்கைகளுடன். தயவுசெய்து ஆலோசிக்கவும் ஒரு மருத்துவர். தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது மருத்துவமனையில் OPD. 

இது உங்கள் நிலையைப் புரிந்துகொள்ள உதவியது என்று நம்புகிறேன். 

நன்றி

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 13 Mar 2020 Fri 10:51 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

08 Apr 2020 Wed 12:07 AM

not bad answer