ප්‍රශ්න තොරතුරු

na marry pani 2 months aavudhu  husband foreignla bt somthing else oruthr enaya adikkadi distrub panite ikira

     

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி


நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

வீட்டில் தனியாக இருப்பது குறிப்பாக ஒரு இளம் பெண்களுக்கு ஆபத்தானது

யார் இதைச் செய்கிறார்கள் என்பது பற்றி உங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருக்கிறதா?இந்த நிலைமை குறித்து யாருக்கும் தெரியப்படுத்தினீர்களா?

 நீங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், தயவுசெய்து உங்கள் கணவர் அல்லது நீங்கள் நம்பும் எந்தவொரு நபருக்கும் தெரிவிக்கவும். 

அவன் அல்லது அவள் உங்களுக்கு தீங்கு செய்தால் உடனடியாக இந்த எண்ணை அழைக்கவும் 199 Emmergency service. 

இது உங்களுக்கு உதவுமென நம்பினேன். எங்களை புதுப்பித்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்கிறோம்

நன்றி

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 Mar 2020 Thu 11:49 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

19 Mar 2020 Thu 11:54 PM

tell soon