ප්‍රශ්න තොරතුරු

ஒருவர் என்னை பதிவு திருமணம் செய்துவிட்டு பிடிக்கவில்லை என்கிறார் .. இதற்கு ஒரு முடிவு தாருங்கள்

             

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி


நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

தயவுசெய்து பார்க்கவும்

Women in need

 0112671411

25, tichel road, Colombo 08.

அவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள், வழிகாட்டுவார்கள். உங்கள் வழக்கு தொடர்பாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் உங்களுக்குச் சொல்வார்கள். ஆனால் இனி அவசர முடிவுகளை எடுக்காததற்கும் ஒருவரை கண்மூடித்தனமாக நம்பக்கூடாது என்பதற்கும் இதை ஒரு வாழ்க்கைப் பாடமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 Mar 2020 Sat 2:17 PM