ප්‍රශ්න තොරතුරු

எந்த ஒரு மன உலச்சலில் இருந்தாலும் தீர்வு கிடைக்குமா.?

       

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி


நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

சோகம், மனச்சோர்வு, அன்றாட நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அல்லது இன்பம் இழப்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த உணர்வுகள். தினமும் இப்படித்தான் உணர்கிறீர்களா ??

மனச்சோர்வு என்பது ஒரு மனநிலைக் கோளாறு ஆகும், இது தொடர்ந்து சோகம் மற்றும் ஆர்வத்தை இழக்கிறது. வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக மக்கள் தவறாமல் அனுபவிக்கும் மனநிலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து இது வேறுபட்டது.

எதையும் அது ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒரு வேலையை இழப்பது, வாழ்க்கையில் திருப்தி அடைவது இல்லை, உறவு முறிவு

நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் உங்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, அல்லது நீங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவராக இருந்தால் (உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து மன அழுத்தங்களையும் கையாளும் போது நீங்கள் கவலைப்படலாம், எரிச்சலடையலாம்). 

ஒவ்வொரு உளவியல் பிரச்சினையும் சிகிச்சையளிக்கக்கூடியது. நீங்கள் மனச்சோர்வடைவதால் அல்லது மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக உணருவதால் உங்களிடம் ஏதும் தவறு இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. எப்போதும் ஆதரவு இருக்கிறது. உங்கள் பிரச்சினைகளைப் பற்றி ஒரு உளவியலாளரிடம் பேசலாம். அவர்கள் எப்போதும் உங்களுக்கு உதவவும் உங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்களைப் பார்க்க விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் பிரச்சினைகளை உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் அல்லது நண்பரைப் போல நீங்கள் நம்பும் ஒருவருடன் விவாதிக்க முயற்சி செய்யலாம். சுமையை குறைக்க முயற்சிக்கவும்.

தயவுசெய்து எங்களை கலந்தாலோசிக்கவும். 

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Mar 2020 Mon 2:31 PM