ප්‍රශ්න තොරතුරු

pinpu Vettel niraya pbln vanthalum avarai than thirumanam seita venum endu uruthikyaka irrunthen avar avanga amma appa pochi kekura paiyan

       

அன்பே பயனர்,

உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி

உங்களுடைய கணவரது பிரச்சினைக்கு காரணம் அவரது உடல் நிறையோ , அவருக்கு இருக்கின்ற மன அழுத்தமோ , அவரிடம் காணப்பபடும் கை பழக்கமோ அல்லாதபோது சக்கரை நோய் அல்லது உயர்குருதியழுத்தம் போன்ற உடல் உபாதைகள் காரணமாக இருக்கலாம் . தொடரான உடற்பயிட்சி மற்றும் தொடர் உளவள ஆலோசனைகள் மூலம் நல்ல மாற்றங்கள் ஏட்படும்

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவியிருப்பதாக நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து மீண்டும் தோழி ஐ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் உங்களுடன்,

தோழி.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 18 Apr 2020 Sat 9:28 AM