ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගබ්සාවකින් පසු නාබිය වටා වේදනාවක්, හිරිවැටීමක් හෝ දැවිල්ලක් අතිවිය හැකිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව්. ඇතිවිය හැකියි. නමුත් ගබ්සාවකින් පසු ඔබේ වෛද්‍යවරයාලවා ගර්භාෂය හොදින් පිරිසිදුව ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරවා ගෙන, අදාළ උපදෙස් පිළිපදින්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 May 2020 Fri 9:16 PM