ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගබ්සාවකින් පසුවත් උදරය ඉදිරියට නෙරා ආ හැකිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

හැකියි. ඔබට ගබ්සාවක් සිදුවිණි නම් ඔබ අනිවාර්‍යෙන්ම වෛද්‍යවරයා/ වරිය ලවා අනිවාර්‍යෙණ්ම ඔබේ ගර්භාෂය පරීක්ෂා කරවා ගත යුතුයි. එහි රැදී ඇති කොටස් තවමත් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කොට ඔබට අදාළ වෛද්‍ය උපඩෙස් ලබා ගත හැකියි.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 13 May 2020 Wed 11:31 AM