ප්‍රශ්න තොරතුරු

මාස 3ක් සම්පූර්ණ වූ දරු ගැබකට hcg පටි පරික්ශාව negative ලෙස සඳහන් වේද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව් පුලුවන්. නමුත් ගර්භණීවූවාද නැද්ද යන්න පරීක්ෂාවට මුලුන්ම බලන්නේ hcg පරීක්ෂාවයි. දැන් ඔබට මාස තුනක් ගතදී ඇති බව කියා තිබෙනවා.

ඔබ නිවැරදි කලට වේලාවට සායන සදහා සහභාගී වන්න. අපහසුතා ඇත්නම් වෛද්‍යවරයා/ වරිය හමුවී වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 May 2020 Wed 3:49 PM

අදහස්