ප්‍රශ්න තොරතුරු

උපතින්ම  කන්‍යා පටලය නොමැති නම් එය  නොමැති බව පරික්ශා කිරිමට wayidya පරික්ෂක් තිබේද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව් තිබෙනවා. ඔබට ඒ පිළිබද ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඔරසව හා නාරිවේද වෛද්‍යවරයෙක්/ වරියක් හමුවී පරීක්ෂා කර ගත හැකියි.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 May 2020 Thu 8:07 AM

අදහස්

circle
circle

නිර්නාමික

21 May 2020 Thu 12:49 PM

එයින් කන්‍යා පටලය ලිංගික එක්විමකින් තොරව නොමැතිවී ඇති බව තහවුරු කිරිමට හැකියාව ඇද්ද.... එ සම්බන්ධයෙන් සහතිකයක් wayidyagen ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද

නිර්නාමික

21 May 2020 Thu 9:52 PM

ස්