ප්‍රශ්න තොරතුරු

වෛද්‍ය තුමනි දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් සරු දිනයන්හි එකතු වූ පසු නැවත සරු දිනයන්ට පසු එකතු වීම සුදුසුද ?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

සරු  දිනයන් වලදී පළමුව එකතු වීමෙන් පසුව ඊට පසු දින වල  එකතු වී මෙන් කිසිදු ගැටළුවක් ඇති වන්නේ නැත .  පිළිසිඳ ගැනීමට එය බාධාවක් වන්නේ නැත 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 12 Jun 2020 Fri 8:15 PM