ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩොක්ටර් අර්ශස් රෝගය හැදෙන්නේ කොහොමද?

 අර්ශස් රෝගය ඇතිවන්නේ පහළ ගුද  මාර්ගයේ ඇති රුධිර වාහිනී මත අධික ලෙස පීඩනය වැඩිවීම නිසා ඒවා විශාල වී  මහත්වී  ගුලියක් ලෙස ඉදිරියට නෙරා යාම නිසා ය 

අධික ලෙස තැටමීම, මලබද්ධය  ස්ථූල  තාවය, බර ඉසිලීම, ගර්භනීතාවය වැනි අවස්ථා වලදී මේ ප්‍රදේශවල රුධිර වාහිනී වල පීඩනය වැඩි වී මේ ආකාරයට අර්ශස් ඇතිවිය හැක.ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 11:10 AM