ප්‍රශ්න තොරතුරු

මේ ආකාරයට තැන පුඩුවේ පැලුම් පවතියි. ඉතා තදින් මිරිකූ විට ශ්‍රාවයක් ආවා. සාමාන්‍ය පරිදි මිරිකුවම අවේ නැහැ. පෙම්වතා පනවා පියයුරු ලිංගිකව එක වීමෙන් පසුව සහ ඔසප් දින වලදී පියයුරු කැක්කුම තියනවා. වෙන රෝග ලක්ෂණ නැහැ. මන් බය විය යුතුද? මේ සාමය තත්වයක්ද? පිළිකාවක්ද?

 තනපුඩුව  මිරිකීමෙන් පසු යම් දියරය ක් පිටවීම  ස්වාභාවික ය . ඕනෑම  මේ   වයස කාන්තාවන්ගේ තනපුඩුව මිරිකීමෙන්  මෙවැනි  දියරයක්  පිටවෙයි.  නමුත්  තනපුඩුවේ   ඇතිවි   ඇති   තත්ත්වය  යම්කිසි  දිලීර    ආසාදන තත්ත්වයක් වීමට  ඉඩ   ඇත .නමුත්   එය  පරීක්ෂාකිරීමෙන්   තොරව   නිශ්චිතව  කිව  නොහැක . පිළිකා   තත්වයක් ද  කියාකීමට  නම්  අනිවාර්යයෙන්ම  පරීක්ෂා කල යුතුය . ඒ  සඳහා  මේ සම්බන්ධයෙන්  දැන ගත  යුතු වෙනත්  තොරතුරු ද  ඇත .  එමනිසා  ප්‍රථමයෙන් ඔබේ  පවුලේ   වෛද්‍යවරයා  ලවා  පරීක්ෂාකර   ගෙන  අවශ්‍ය  ප්‍රතිකාර    සඳහා   යොමු වන්න .  පෙනෙන  ආකාරයට  නම්  බිය  විය  යුතු  නැති වුවද පියයුරු සමෙහි  ආසාදනයක්  අතිනිසා   ප්‍රතිකාර ගැනීම   උචිතය . 


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 12:12 PM

අදහස්