ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ යෝනි මර්ගයෙන් ගලන දියරය කහ පාට වී ඇත. මෙයට හේතුව කුමක්ද?

 කාන්තාවගේ යෝනි මාර්ගය නිතර ශ්‍රාවයන් පිටවන ප්‍රදේශයක් වන අතර, වයස, ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වර්ගය, ක්‍රියාකාරකම් වල නියතවන කාලය, මාසික ඔසප් වීමේ ක්‍රියාවලිය මත වෙනක් වන අතර, ඇතැම් අවස්ථාවල එය රෝග ලක්ෂණයක් වන අතර, ඇතැම් කාන්තාවන්ගේ සාමාන්‍ය තත්වයකි. ශ්‍රාවය පිටවීම ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය විෂබීජ අසාදනයක දීද හඳුනා ගත හැකි ලක්ෂණයකි. රෝග ලක්ෂණ ලෙස ගන්ධය වෙනස්වීම, කැසීමක්, පාටේ වෙනසක් විය හැක. සදු(මී කිරී ) පැහැති, කොළ පැහැති වර්ණ මෙන්ම කහ වර්ණය, විෂබීජයක් හේතු කොට ගෙන පිටවන ශ්‍රාව වීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින නිසා, සුදුසු වෛද්‍ය වරයෙක් හමුවීම සිදු කල යුතු අතර, වෛද්‍ය නිර්දේශය අනුව පර්යේෂණ සහ ප්‍රතිකාර වලට යොමු විය යුතුය. කලාතුරකින් එම ශ්‍රාවය පිට වීම පිලිකා වැනි තත්ත්වයක් නිසා සිදු විය හැකි නිසා ඉක්මනින් වෛද්‍ය වරයෙකු වෙත යොමු වීම සුදුසු වේ.


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 16 Jul 2020 Thu 2:22 PM