ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම අවුරුදු 5ක් යාලු වෙලා හිටියා. අද එයා වෙන කෙල්ලෙක් එක්ක චැට් කරලා ඒ කෙල්ලටත් බලාපොරොත්තු දීලා ගොඩක්.ඒ කෙල්ලත් ආදරේ කරලා ටික දවසක් ඇතුලත වෙච්ච දෙයක්.ඒ කෙල්ල මට scren shot එව්වුවා අන්තිමට මට ඒවා දරාගන්න ගොඩක් අමාරුයි.පුළුවන් තරම් ඉවසන් ඉන්න හැදුවත් මට ඒ දේවල්ම මැවි මැවී පේනවා. මම එකට මොකක්ද කරන්නේ? මට ඒකට ගොඩක් දුකයි. මම ඇත්තටම ආදරේ කලේ.

 

මම අවුරුදු 5ක් යාලු වෙලා හිටියා. අද එයා වෙන කෙල්ලෙක් එක්ක චැට් කරලා ඒ කෙල්ලටත් බලාපොරොත්තු දීලා ගොඩක්.ඒ කෙල්ලත් ආදරේ කරලා ටික දවසක් ඇතුලත වෙච්ච දෙයක්.ඒ කෙල්ල මට scren shot එව්වුවා අන්තිමට මට ඒවා දරාගන්න ගොඩක් අමාරුයි.පුළුවන් තරම් ඉවසන් ඉන්න හැදුවත් මට ඒ දේවල්ම මැවි මැවී පේනවා. මම එකට මොකක්ද කරන්නේ? මට ඒකට ගොඩක් දුකයි. මම ඇත්තටම ආදරේ කලේ.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 16 Jul 2020 Thu 3:54 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

31 Jul 2020 Fri 7:55 PM

hi